מידע כספי לרבעון שני 2020

כ"ז באב, תש"פ, 17 באוגוסט, 2020

התשואה על ההון העצמי ברבעון ובמחצית: 9.0%.

הכנסות המימון במחצית הראשונה של השנה: 2,810 מיליון ₪,

לעומת 2,920 מיליון ₪ בתקופה המקבילה ב-2019, קיטון של 3.8% *

הכנסות המימון ברבעון השני של 2020 : 1,399 מיליון ₪,

בהשוואה ל-1,632 מיליון ₪ ברבעון המקביל אשתקד, ירידה של 14.3% **

הרווח הנקי במחצית הראשונה: 717 מיליון ₪

לעומת 980 מיליון ₪ במחצית המקבילה ב-2019, קיטון של 26.8%.

הרווח הנקי ברבעון השני של 2020: 360 מיליון ₪

בהשוואה ל-576 מיליון ₪ ברבעון המקביל אשתקד, ירידה של 37.5%.

יחס היעילות (Income Ratio-Cost) במחצית הראשונה של השנה: 52.6%, ברבעון השני של 2020 – 52.8%.


*במחצית הראשונה של השנה ירד המדד ב-0.7%, לעומת עלייה של 1.2% בתקופה המקבילה אשתקד. הפער במדד בין שתי התקופות גרע 316 מיליון ₪ מהכנסות המימון במחצית הראשונה של 2020.
**ברבעון השני של השנה ירד המדד ב-0.2% בהשוואה לעלייה של 1.5% ברבעון המקביל אשתקד. הפער במדד בין שני הרבעונים גרע 275 מיליון ₪ מהכנסות המימון של הבנק ברבעון השני של 2020.

 

 


מידע מפורט​

הו​דעה לעיתונות 
דו"ח רבעוני לציבור​ (PDF)​​
דו"ח כספי בפורמט אקסל (XLS)
דו"ח כספי רבעוני (XBLR)
​​​דו"ח ת​מציתי של הדירקטוריון וההנהלה (PDF)​​
​​תמצית דו"חות כספיים​ (PDF)​​
הצהרות בקרה פנימית על דיווח כספי (PDF)​​
חוות דעת רואה חשבון מבקר (PDF)​​
​​ממשל תאגידי, פרטים נוספים ונספחים (PDF)​​
דוח סיכונים (PDF)​​
תיאור המאפיינים של מכשירי ההון הנכללים בהון הפיקוחי (PDF)​
מצגת אנליסטים (PDF)


ניתן למצוא מידע נוסף על קבציXBRL באתר האינטרנט של בנק ישראל​ ​כמו כן, בכל מקרה בו קיים חשש לחוסר התאמה בקבצים אלה, יש להסתמך על המידע שניתן בדוח השנתי לציבור באתר האינטרנט של הבנק. מידע זה תקף גם לגבי קובץ האקסל מעלה.


מידע מפורט-קבצים נגישים

הו​דעה לעיתונות 
דו"ח רבעוני לציבור​ (PDF)​​
דו"ח כספי בפורמט אקסל (XLS)
​​​דו"ח ת​מציתי של הדירקטוריון וההנהלה (PDF)​​
​​תמצית דו"חות כספיים​ (PDF)​​
הצהרות בקרה פנימית על דיווח כספי (PDF)​​
חוות דעת רואה חשבון מבקר (PDF)​​
​​ממשל תאגידי, פרטים נוספים ונספחים (PDF)​​
דוח סיכונים (PDF)​​
תיאור המאפיינים של מכשירי ההון הנכללים בהון הפיקוחי (PDF)​​
מצגת אנליסטים (PDF)

לדיווחים והודעות קודמים