מידע כספי לשנת 2018

מזרחי-טפחות רשם בשנת 2018 צמיחה בסעיפי המאזן העיקריים. בין השנים 2014 ל-2018 נרשם בסך כל המאזן גידול שנתי ממוצע של 6.8%, האשראי לציבור עלה בממוצע ב-7.1%, פיקדונות הציבור צמחו ב-7.0% בממוצע שנתי וההון העצמי גדל ב-8.0% בממוצע.
כ"א באדר ב, תשע"ט, 28 במרץ, 2019

סך כל ההכנסות: 6,889 מיליון ₪

בהשוואה ל-6,000 מיליון ₪ בשנת 2017

גידול של 14.8%

הכנסות המימון: 5,367 מיליון ₪

לעומת 4,483 מיליון ₪ בשנה המקבילה

עליה של 19.7%


יחס הון עצמי רובד 1:
10.01%; יחס הון כולל: 13.64%

 

בשנת 2018 הפריש הבנק 546 מיליון ₪ בגין החקירה האמריקאית

 

הרווח הנקי לאחר ההפרשות בגין החקירה: 1,206 מיליון ₪

המשקף תשואה שנתית על ההון של 8.5%

 


רווח, רווחיות ויעילות בנטרול השלכות ההפרשות:

 

הרווח הנקי ב-2018: 1,647 מיליון ₪

לעומת 1,347 מיליון ₪ ב-2017

גידול של 22.3%

 

התשואה להון: 11.6%

יחס יעילות: 57.2%​​​מידע מפורט​ ניתן למצוא מידע נוסף על קבציXBRL  באתר האינטרנט של בנק ישראל​ ​כמו כן, בכל מקרה בו קיים חשש לחוסר התאמה בקבצים אלה, יש להסתמך על המידע שניתן בדוח השנתי לציבור באתר האינטרנט של הבנק. מידע זה תקף גם לגבי קובץ האקסל מעלה.


גילויים פיקוחיים נוספים

 


מידע מפורט - קבצים נגישים

לדיווחים והודעות קודמים