מידע כספי לשנת 2020

הרווח הנקי בשנת 2020: 1,610 מיליון ש"ח, התשואה על ההון ב-2020: 9.5%
כ"ה באדר, תשפ"א, 09 במרץ, 2021

הרווח הנקי בשנת 2020: 1,610 מיליון ₪*

התשואה על ההון ב-2020: 9.5%

יחס היעילות (Cost Income Ratio): 53.9% 

הרווח הנקי ברבעון הרביעי: 650 מיליון ₪**

התשואה על ההון ברבעון הרביעי: 11.4%

האשראי לציבור (ללא אגוד): עלייה של 7.9% לעומת סוף שנת 2019

פיקדונות הציבור (ללא אגוד): גידול של 17.0% בהשוואה לסוף שנת 2019


* הרווח הנקי השנתי, ללא השפעת בנק אגוד הסתכם ב-1,543 מיליון ₪, לעומת 1,842 מיליון ₪ בשנת 2019 - קיטון של 16.2%
** הרווח הנקי ברבעון, ללא השפעת בנק אגוד עמד על 439 מיליון ₪, בהשוואה ל- 440 מיליון ₪ ברבעון המקביל - ירידה של 0.2%


מידע מפורט​ 


גילויים פיקוחיים נוספים


ניתן למצוא מידע נוסף על קבציXBRL  באתר האינטרנט של בנק ישראל​ ​כמו כן, בכל מקרה בו קיים חשש לחוסר התאמה בקבצים אלה, יש להסתמך על המידע שניתן בדוח השנתי לציבור באתר האינטרנט של הבנק. מידע זה תקף גם לגבי קובץ האקסל מעלה.


מידע מפורט - קבצים נגישים

 

לדיווחים והודעות קודמים