Generic placeholder image

סילוק או פירעון מוקדם

במהלך חיי המשכנתא עשויים לחול שינויים כגון קבלת כספי חיסכון, קרן השתלמות או קבלת סכום כסף ממקור אחר. אפשר להשתמש בכספים אלה לפירעון מלא או חלקי של יתרת המשכנתא לפני המועד המקורי

ביצוע סילוק מוקדם של משכנתא אפשרי כשסכומי הפירעון המוקדם החלקיים​ עולים על 10% מיתרת ההלוואה או 10% מסכום ההלוואה המקורי - הגבוה מביניהם. הלוואה מכספי המדינה פטורה מעמלת פירעון מוקדם.

לנוחותכם ניתן להגיש בקשה לפירעון מוקדם באתר הפעולות.​ 

ביטול משכנתא או הערת אזהרה: עם סילוק המשכנתא אנו מבטלים את המשכנתא ומסירים עבורך מול רשם המקרקעין  את הערת האזהרה. התהליך נעשה באופן מקוון ואינו כרוך בתשלום אגרה.


עמלת פירעון מוקדם  

בעת פירעון מוקדם של הלוואה שניתנה מכספי בנק, נגבית עמלה כפי שנקבע מפעם לפעם בצו הבנקאות (פירעון מוקדם של הלוואה לדיור), התשס"ב-2002 או בכל צו אחר שיבוא במקומו. העמלה כוללת את הרכיבים הבאים:

 1. עמלת תפעול - סכום העמלה מופיע בתעריפון עמלות המוצג בסניפים ובאתר האינטרנט של הבנק.

 2. עמלת אי-הודעה מוקדמת - גובה העמלה עומד על 0.1% מהסכום הנפרע. כדי לקבל פטור מעמלה זו על הלווה למסור לבנק הודעה מוקדמת בכתב על הכוונה לפרוע את ההלוואה 10 ימים לפחות לפני יום הפירעון, אך לא יותר מ-45 יום לפני יום הפירעון.

  לווה שלא פעל על סמך ההודעה המוקדמת שמסר וסילק את ההלוואה לאחר 45 יום מיום ההודעה לא ייהנה מהפטור ולא יוכל למסור הודעה נוספת כזו במשך חצי שנה מהיום שקבע בהודעה הראשונה כמועד לפירעון המוקדם.

  יחד עם זאת, לפי צו הבנקאות (עמלות פירעון מוקדם), התשס"ב-2002 העמלה לא תיגבה אם הבנק נתן הלוואה לצורך הפירעון המוקדם וכן במקרה בו הסילוק חל בעקבות פטירת אחד הלווים. 
 1. עמלת היוון הפרשי ריבית (עמלת היוון)- המחושבת על פי המרכיבים הבאים:
 • ההפרש בין הריבית התקפה בחלק ההלוואה הנפרע או הריבית הממוצעת (המפורסמת על ידי בנק ישראל לתקופה הרלבנטית) שהיתה ידועה במועד קביעת הריבית לאחרונה - הנמוך מביניהן - לבין הריבית הממוצעת בעת הפירעון המוקדם.
 • מספר החודשים שנותרו לפירעון או למועד שינוי הריבית בהלוואות בהן הריבית משתנה במועדים ידועים מראש ובתדירות נמוכה מפעם אחת בשנה.
 • יתרת הקרן במועד שינוי הריבית.
 • מספר החודשים שחלפו ממועד קבלת ההלוואה.  

בפירעון מוקדם של הלוואות בריבית משתנה התשלום לא ייגבה אם מועדי שינוי הריבית אינם ידועים מראש או אם היו ידועים מראש אך נקבעו לאחת לשנה או לתדירות גבוהה יותר.

הבהרות נוספות ופירוט אופן חישוב התשלום שהבנק רשאי לגבות בגין עמלה זו מופיעים בדף הסבר של איגוד הבנקים. 

מסכום עמלת הפרשי ההיוון ניתנות הנחות אלה:

מועד ביצוע הפירעון המוקדם

הלוואות משלימות לזכאים

הלוואות ללא זכאים

עד שנה ממועד ביצוע ההלוואה

אין הנחה

אין הנחה

משנה עד שנתיים ממועד ביצוע ההלוואה

10%

אין הנחה

משנתיים עד שלש שנים ממועד ביצוע ההלוואה

20%​

אין הנחה

משלש שנים עד ארבע שנים ממועד ביצוע ההלוואה

30%

20%

מארבע שנים עד חמש שנים ממועד ביצוע ההלוואה

40%

20%

יותר מחמש שנים ממועד ביצוע ההלוואה

40%

30%

 

 1. עמלת מדד ממוצע (בהלוואות צמודות למדד המחירים לצרכן) - אם הפירעון בוצע בין 1 ל-15 בחודש: עמלה בשיעור מחצית העלייה הממוצעת של 12 המדדים הידועים האחרונים.

 2. עמלת הפרשי שער (בהלוואות במט"ח או צמודות מט"ח) - עמלה בגובה הפרשי השער בין שער מטבע החוץ ביום שבו בוצע הפירעון המוקדם לבין השער שיחול 2 ימי עסקים מאוחר יותר. אם הלווה מסר בכתב הודעה מוקדמת של 2 ימי עסקים לפחות על הכוונה לבצע פירעון מוקדם, הוא פטור מעמלה זו.


איך מגישים בקשה לפירעון מוקדם? 

אנו מזמינים אתכם לפנות למרכז המשכנתאות בטלפון 8860* שלוחה 4 ואז 3 (מחו"ל: 972-76-8048860+) בימים א'-ה' 08:00-18:30, ימי ו' 08:00-13:00בדוא"ל stf@umtb.co.il, בפקס 03-5686982, או להגיש בקשה באתר הפעולות.

הבהרות נוספות ופירוט אופן חישוב התשלום שהבנק רשאי לגבות בגין עמלה זו מופיעים בדף הסבר של איגוד הבנקים. 


 

הבהרות

 • אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל
 • מתן כל סוגי אשראי וכרטיסי האשראי, סוג הלוואה וביטחונות בכפוף לשיקול דעת הבנק
 • הביטחונות כמקובל בנהלי הבנק
 • התנאים המחייבים את הצדדים הם התנאים הכלולים במסמכי ההלוואה וכל מסמך אחר שייחתמו על ידי הבנק והלקוח