Generic placeholder image

סילוק או פירעון מוקדם

במהלך חיי המשכנתא עשויים להגיע אליכם כספים ממקורות שונים, ואפשר להשתמש בהם לפירעון מלא או חלקי של המשכנתא לפני מועד הסיום המקורי. מומלץ לעשות חישוב כדי להחליט איזה מסלול לפרוע ואיך לעשות זאת

ביצוע סילוק מוקדם של משכנתא אפשרי כשסכומי הפירעון המוקדם החלקיים עולים על 10% מיתרת ההלוואה או 10% מסכום ההלוואה המקורי - הגבוה מביניהם.

הלוואה מכספי המדינה פטורה מעמלת פירעון מוקדם.

לנוחותכם ניתן להגיש בקשה לפירעון מוקדם באתר הפעולות.​ 

לאחר פירעון מלא של כלל ההלוואות הקיימות עבור אותו נכס, הבנק יפעל לשחרור שיעבוד הנכס.


מחשבון סילוק משכנתא

כדי שתוכלו להעריך מה הסכום הנדרש לפירעון מלא או חלקי של המשכנתא, באפשרותכם להיעזר במחשבון סילוק הלוואה. במקרה של פירעון חלקי, מחשבון סילוק משכנתא מאפשר לכם להעריך מחדש את גובה ההחזר החודשי ואת משך תקופת ההלוואה המעודכנת.

היכנסו וחשבו עכשיו.
באתר הפעולות: הלוואת ומשכנתאות >> מחשבון סילוק הלוואה
באפליקציה: תפריט פעולות כתום משמאל >> משכנתאות >> מחשבון סילוק הלוואה


מחשבים מסלול מחדש

בוחרים מסלול

בוחרים מסלול

ראית, בוחרים את המסלול או המסלולים בהם רוצים לחשב את סכום המשכנתא, וממלאים את הפרטים לפי ההנחיות במחשבון.

מחשבים איזו מהמשכנתאות שרוצים

מחשבים איזו מהמשכנתאות שרוצים

אם יש לכם כמה משכנתאות, באפשרותכם לבחור איזו מהן להוסיף לחישוב כדי לקבל תמונה רחבה יותר של ההחזרים והתאריכים.

מקבלים סכום החזר ותאריך סיום

מקבלים סכום החזר ותאריך סיום

ניתן לקבל במחשבון סכומי החזר שונים ותקופות סיום משכנתא שונות - והכל בהתאם לנתונים שממלאים.


עמלת פירעון מוקדם  

בעת פירעון מוקדם של הלוואה שניתנה מכספי בנק, נגבית עמלה כפי שנקבע מפעם לפעם בצו הבנקאות (פירעון מוקדם של הלוואה לדיור), התשס"ב-2002 או בכל צו אחר שיבוא במקומו. העמלה כוללת את הרכיבים הבאים:

עמלה תפעולית - סכום העמלה מופיע בתעריפון עמלות המוצג בסניפים ובאתר האינטרנט של הבנק.

עמלת אי-הודעה מוקדמת - גובה העמלה עומד על 0.1% מהסכום הנפרע. כדי לקבל פטור מעמלה זו, על הלווה למסור לבנק הודעה מוקדמת בכתב על הכוונה לפרוע את ההלוואה 10 ימים לפחות לפני יום הפירעון, אך לא יותר מ-45 יום לפני יום הפירעון.

לווה שלא פעל על סמך ההודעה המוקדמת שמסר וסילק את ההלוואה לאחר 45 יום מיום ההודעה, לא ייהנה מהפטור ולא יוכל למסור הודעה נוספת כזו במשך חצי שנה מהיום שקבע בהודעה הראשונה כמועד לפירעון המוקדם.

יחד עם זאת, לפי צו הבנקאות (עמלות פירעון מוקדם) התשס"ב-2002, העמלה לא תיגבה אם הבנק נתן הלוואה לצורך הפירעון המוקדם וכן במקרה שבו הסילוק חל בעקבות פטירת אחד הלווים.

עמלת פערי ריבית (עמלת היוון) - מחושבת על פי המרכיבים הבאים:
  • ההפרש בין הריבית התקפה בחלק ההלוואה הנפרע או הריבית הממוצעת (המפורסמת על ידי בנק ישראל לתקופה הרלבנטית) שהייתה ידועה במועד קביעת הריבית לאחרונה - הנמוך מביניהן, לבין הריבית הממוצעת הידועה בעת הפירעון המוקדם.
  • מספר החודשים שנותרו לפירעון או למועד שינוי הריבית הבא בהלוואות בהן הריבית משתנה במועדים ידועים מראש ובתדירות נמוכה מפעם אחת בשנה.
  • יתרת הקרן במועד שינוי הריבית.
  • מספר החודשים שחלפו ממועד קבלת ההלוואה.  

בפירעון מוקדם של הלוואות בריבית משתנה, בה מועדי שינוי הריבית אינם ידועים מראש, או אם היו ידועים מראש אך נקבעו לאחת לשנה או לתדירות גבוהה יותר, לא יידרש תשלום בגין עמלת פערי ריבית.

מסכום עמלת פערי הריבית ניתנות הנחות אלה:

מועד ביצוע הפירעון המוקדם

הלוואות משלימות לזכאים

הלוואות ללא זכאים

עד שנה ממועד ביצוע ההלוואה

אין הנחה

אין הנחה

משנה עד שנתיים ממועד ביצוע ההלוואה

10%

אין הנחה

משנתיים עד שלש שנים ממועד ביצוע ההלוואה

20%​

אין הנחה

משלוש שנים עד ארבע שנים ממועד ביצוע ההלוואה

30%

20%

מארבע שנים עד חמש שנים ממועד ביצוע ההלוואה

40%

20%

יותר מחמש שנים ממועד ביצוע ההלוואה

40%

30%


עמלת מדד ממוצע (בהלוואות צמודות למדד המחירים לצרכן) -
אם הפירעון בוצע בין 1 ל-15 בחודש: עמלה בשיעור מחצית העלייה הממוצעת של 12 המדדים הידועים האחרונים.

עמלת הפרשי שער (בהלוואות במט"ח או צמודות מט"ח) - עמלה בגובה הפרשי השער בין שער מטבע החוץ ביום שבו בוצע הפירעון המוקדם לבין השער שיחול 2 ימי עסקים מאוחר יותר. אם הלווה מסר בכתב הודעה מוקדמת של 2 ימי עסקים לפחות על הכוונה לבצע פירעון מוקדם, הוא פטור מעמלה זו.

הבהרות נוספות ופירוט אופן חישוב התשלום שהבנק רשאי לגבות בגין עמלה זו מופיעים בדף הסבר של איגוד הבנקים.


איך מגישים בקשה לפירעון מוקדם? 

אנו מזמינים אתכם לפנות למרכז המשכנתאות בטלפון 8860* שלוחה 4 ואז 3 (מחו"ל: 972-76-8048860+) בימים א'-ה' 08:00-18:30, ימי ו' 08:00-13:00בדוא"ל stf@umtb.co.il או בפקס 03-5686982.
לחילופין, אפשר להגיש בקשה באתר הפעולות >> הלוואות ומשכנתאות >> בקשות וטפסים >> הודעה מוקדמת על סילוק של הלוואת משכנתא, או באפליקציית ניהול חשבון: לבחור בתפריט הפעולות בעיגול הכתום משמאל >> משכנתאות >> הודעה מוקדמת על סילוק הלוואת משכנתא.


 

הבהרות

  • אי-עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
  • הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת ללא הודעה מוקדמת
  • האמור לעיל הינו בבחינת מידע בלבד ואינו מהווה כלל וכלל הצעה למתן אשראי
  • התנאים המחייבים את הצדדים הם התנאים הכלולים במסמכי ההלוואה וכל מסמך אחר שייחתמו על ידי הבנק והלקוח