Generic placeholder image

טפסים שימושיים לניהול משכנתא

במהלך חיי המשכנתא נדרש לעיתים להגיש טפסים שונים למרכז המשכנתאות של הבנק. לנוחותכם ריכזנו מגוון טפסים שימושיים בנושא

הטפסים מוצגים בפורמט PDF. מומלץ לוודא כי ברשותכם גרסה עדכנית של תוכנת אקרובט. אפשר לשמור את הטפסים במחשבך כקובץ PDF .

בכל עת ניתן ליצור עימנו קשר ולקבל מידע וסיוע בטלפון *8860. 
שעות פעילות מרכז המשכנתאות: ימים א'-ה' - 08:00-21:30, יום ו' - 08:00-13:00.


הקפאת משכנתא​

כדי להקל על לקוחותינו בהתמודדות עם משבר הקורונה, אנו מאפשרים לדחות את תשלומי המשכנתא (קרן וריבית) לתקופה מצטברת של עד 6 חודשים, ללא העמלה שנגבית בשגרה.

לווים שכבר דחו את התשלומים עקב משבר הקורונה רשאים להאריך את תקופת דחיית התשלומים בחודשיים, כך שהדחייה המצטברת תהיה 6 חודשים.
לווים שעדיין לא דחו את תשלומי המשכנתא עקב משבר הקורונה יכולים לבחור את תקופת דחיית התשלומים הרצויה, בין חודש ל-6 חודשים.​

הבנק עושה כמיטב יכולתו לטפל בהקדם בפניות לקוחות, אולם, עקב עומסים חריגים של פניות, בקשתך תטופל רק לאחר מועד החיוב הקרוב (אלא אם כן תשלח הודעה אחרת). בכל מקרה מודגש כי, עד להודעת הבנק על אישור דחיית התשלומים כולל מועד תחילת תקופת הדחייה, תשלומי ההלוואה יגבו כסדרם.

להגשת בקשה להקפאת תשלומי המשכנתא בדיגיטל​ 

לקבלת פרטים נוספים על הקפאת תשלומי משכנתא​


בקשה להקמ​ת הרשאה לחיוב חשבון

למה מיועד הטופס?
הטופס נועד לשנות את חשבון הבנק המחויב בתשלום החודשי של הלוואת המשכנתא.
לתשומת לבכם: במקרה בו הבקשה מתייחסת לחשבון בנק שאינו של הלווים, יש לפנות למרכז המשכנתאות (8860*) לקבלת הנחיות.

איך מגישים את הטופס?

  • ממלאים את הטופס, כולל רישום מספרי ההלוואות בהן נדרש השינוי
  • מחתימים את הבנק בו תופעל ההוראה לחיוב חשבון
  • שולחים את הטופס לדוא"ל stf@umtb.co.il
  • לאחר כ-24 שעות מקבלים SMS המאשר שהמסמך התקבל והועבר לטיפול​

(מספר טופס 101.46)


בקשה לשינוי מועד הפירעון החודשי​​​

למה מיועד הטופס?

הטופס נועד לשנות את מועד החיוב החודשי של הלוואת המשכנתא.
מועדי החיוב האפשריים הם: 1, 10 או 15 בחודש.
שינוי מועדי החיוב כרוך בעמלה ובהתחשבנות חד פעמית, כמפורט בטופס.
שינוי המועד חל מהחודש הבא, בתנאי שהבקשה הוגשה עד ה-23 בחודש הנוכחי. אם הבקשה מוגשת לאחר 23 בחודש – השינוי יחול בעוד חודשיים.

איך מגישים את הטופס?

שולחים לדוא"ל stf@umtb.co.il
לאחר כ-24 שעות מקבלים SMS המאשר שהמסמך התקבל והועבר לטיפול​

(מספר טופס 2172)


הנפקת מכתב כוונות ​​

למה מיועד הטופס?

הטופס נועד ללקוחות שמסלקים או ממחזרים משכנתא והתבקשו להנפיק מכתב כוונות הכולל את פרטי הנכס המשועבד להבטחת ההלוואה כפי שמופיעים ברישומי הבנק.
כדי שבמכתב הכוונות יירשמו פרטי הנכס העדכניים ביותר, מומלץ לצרף לבקשה נסח טאבו עדכני או אישור זכויות עדכני.
מכתב כוונות מונפק עד 3 ימי עסקים מקבלת הבקשה בבנק. תוקפו של מכתב הכוונות הוא 30 יום מיום הנפקתו.

ביום הסילוק יש להתקשר ולברר את היתרה העדכנית במוקד שירות הלקוחות בטלפון: 8860* (שלוחה 4).

איך מגישים את הטופס?​

שולחים לדוא"ל silukim@umtb.co.il​
לאחר כ-24 שעות מקבלים SMS המאשר שהמסמך התקבל והועבר לטיפול.​

(מספר טופס 2857)


בקשה לשחרורי שעבודים ​​

למה מיועד הטופס?

הטופס נועד לקבלת שחרורי שעבודים ומשכונים (לאחר סילוק מלא) בנוהל מזורז תוך 7 ימי עסקים מקבלת המסמכים הרלבנטיים.
להנפקת מסמכי שחרור שעבוד בהליך מזורז, יש להעביר לבנק את הטופס בצירוף המסמכים הרלבנטיים מבין המסמכים הבאים (נא לסמן את המסמכים שצורפו):

  • נסח טאבו או אישור זכויות
  • דו"ח רישום משכון ודו"ח תוצאות עיון

איך מגישים את הטופס?

שולחים לדוא"ל silukim@umtb.co.il
לאחר כ-24 שעות מקבלים SMS המאשר שהמסמך התקבל והועבר לטיפול.​

(מספר טופס 2835)


הודעה על פטירת לווה

למה מיועד הטופס?

הטופס נועד להגשת תביעת ביטוח חיים בעקבות פטירת לווה המבוטח בביטוח חיים קבוצתי (קולקטיב) שנעשה באמצעות הבנק.
לאחר הגשת הטופס, יטפל הבנק בהגשת התביעה לחברת הביטוח, וחברת הביטוח תיצור קשר ישירות עם הפונה להמשך הטיפול.
לתשומת לבכם: יש להמשיך בתשלומי הלוואת המשכנתא עד לקבלת תשובה מחברת הביטוח.

איך מגישים את הטופס?

הטופס ימולא על ידי המודיע על הפטירה והרופא שטיפל במנוח/ה.
שולחים את הטופס בצירוף תעודת פטירה וצו ירושה (אם יש) וכן כל מסמך אחר התומך בתביעה לדוא"ל stf@umtb.co.il
לאחר כ-24 שעות מקבלים SMS המאשר שהמסמך התקבל והועבר לטיפול​​

(מספר טופס 2​142)


בקשה לקבלת פטור מביטוח נכס

למה מיועד הטופס?

הטופס נועד לבעלי משכנתא המבקשים לקבל פטור מביטוח נכס משועבד.
לקבלת הפטור יש לציין את פרטי הנכס ואת סיבה לבקשת הפטור כמצוין בטופס.

איך מגישים את הטופס?

שולחים לדוא"ל silukim@umtb.co.il
לאחר כ-24 שעות מקבלים SMS המאשר שהמסמך התקבל והועבר לטיפול

(מספר הטופס 2812)


בקשה לקבלת פטור מביטוח חיים

למה מיועד הטופס?

הטופס נועד לבעלי משכנתא המבקשים לקבל פטור מביטוח חיים בגין המשכנתא.
לקבלת הפטור יש לציין את הסיבה לבקשה כמצוין בטופס.

איך מגישים את הטופס?​

שולחים לדוא"ל silukim@umtb.co.il
לאחר כ-24 שעות מקבלים SMS המאשר שהמסמך התקבל והועבר לטיפול

(מספר טופס 2818)


טפסים לסילוק מוקדם של משכנתא​

הוראת לווה בנושא סילוק הלוואה אחרי ביצוע העברה בנקאית

למה מיועד הטופס?

הטופס נועד להודיע לבנק על העברה בנקאית שבוצעה לצורך סילוק הלוואת משכנתא. היום הקובע של סכום הסילוק הוא יום ההעברה הבנקאית בפועל, ולא מועד משלוח הטפסים למרכז המשכנתאות. על כן, יש לשלוח את הטופס לבנק מייד לאחר ביצוע ההעברה הבנקאית.

איך מגישים את הטופס?

לאחר ביצוע ההעברה הבנקאית, שולחים את הטופס לדוא"ל silukim@umtb.co.il , בצירוף אסמכתה על ביצוע ההעברה הבנקאית
לאחר כ-24 שעות מקבלים סמס המאשר קבלת הטופס והעברתו לטיפול

(מספר טופס 2853)


הודעה מוקדמת על סילוק מוקדם של הלוואה

למה מיועד הטופס?

הטופס מאפשר לקבל פטור מעמלת "אי-הודעה מוקדמת" בעת סילוק מוקדם של הלוואת משכנתא. כדי ליהנות מהפטור יש לסלק את ההלוואה החל מ-10 ימים ממועד משלוח ההודעה לבנק - ולמשך 45 ימים.

איך מגישים את הטופס?

10 ימים לפני המועד המיועד לסילוק, שולחים לדוא"ל silukim@umtb.co.il
מתקשרים למרכז המשכנתאות בטלפון *8860 שלוחה 4 ולאחר מכן 3​ ומבררים את התאריך ממנו ניתן לסלק את הלוואת המשכנתא ללא עמלת "אי-הודעה מוקדמת"
לאחר כ-24 שעות מקבלים סמס המאשר קבלת הטופס והעברתו לטיפול ​

​​
טופס נוסף לסילוק מוקדם: מידע והנחיות לביצוע סילוק מוקדם​