מידע כספי לרבעון הראשון 2022

כ"ג באייר, תשפ"ב, 24 במאי, 2022

הרווח הנקי ברבעון הראשון: 1,154 מיליון ₪
לעומת 676 מיליון ₪ ברבעון המקביל אשתקד
גידול של 70.7%

התשואה על ההון העצמי ברבעון הראשון*: 21.9%
לעומת 14.1% ברבעון המקביל ו-15.8% ב-2021 כולה

הכנסות המימון ברבעון הראשון: 2,261 מיליון ₪
לעומת 1,880 מיליון ₪ ברבעון הראשון של 2021
עלייה של 20.3%

צמיחה יוצאת דופן באשראי לציבור: הסתכם ברבעון הראשון בכ-282.9 מיליארד ₪
גידול של 13.4% בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד
ברבעון הראשון גדל תיק האשראי בכ-11.5 מיליארד ₪, סכום דומה לביצוע השנתי הממוצע בשנים 2020-2015.

יחס היעילות* Cost Income Ratio) :43.2%)

*בנטרול רווחי הון ממימוש נכסים בסך 279 מיליון ₪ נטו, מגיעה התשואה על ההון ל-16.6%

**בנטרול רווחי הון כנ"ל, מסתכם יחס היעילות ברבעון הראשון ב-48.8%

 


מידע מפורט​

ניתן למצוא מידע נוסף על קובצי XBRL באתר האינטרנט של בנק ישראל​ ​כמו כן, בכל מקרה בו קיים חשש לחוסר התאמה בקבצים אלה, יש להסתמך על המידע שניתן בדוח השנתי לציבור באתר האינטרנט של הבנק. מידע זה תקף גם לגבי קובץ האקסל מעלה.


גילויים פיקוחיים נוספים


מידע מפורט - קבצים נגישים

לדיווחים והודעות קודמים