כלים לשירותך

אחריות תאגידית במזרחי-טפחות

אנו שמחים לפרסם את דוח האחריות התאגידית, המסכם את פעילויות האחריות החברתית, כלכלית וסביבתית של הבנק לשנת 2018.
הדו"ח מעיד ביתר שאת על מחויבות הקבוצה לשקיפות בדיווח למחזיקי עניין, על ההרחבה וההטמעה שנעשו בשנה האחרונה, ועל השלבים הבאים בדרך.
נושאי הדוח: השקעה בלקוחות ופעילויות לקידומם, קידום הקהילה והחברה, השקעה בעובדים ויצירת סביבת עבודה ראויה, השקעה בסביבה, והתנהלות אחראית באמצעות ממשל תאגידי נאות, אתיקה, ניהול סיכונים ועוד.​​
דוח אחריות תאגידית
     ​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​