אחריות תאגידית במזרחי-טפחות

​קבוצת מזרחי טפחות שמחה לפרסם את דוח האחריות התאגידית ל-2016.
בדו"ח מוצגות כלל פעילויות הקבוצה מול מחזיקי העניין: לקוחות, עובדים, ספקים, הקהילה והסביבה.
צירי התוכן המרכזיים בדוח: קידום טובת הלקוחות, המעורבות החברתית-קהילתית של הבנק, יצירת סביבת עבודה ראויה ואחראית לעובדי הקבוצה, שמירה על הסביבה, דאגה לקיומו של ממשל תאגידי נאות, אתיקה, ניהול סיכונים ועוד.
השנה לראשונה שולבה בדו"ח התייחסות לרשימת 17 יעדי האו"ם בנושא פיתוח בר קיימא בינלאומי SDGs – Sustainable Development Goals. יעדים אלו, שגובשו ב-2015 ומכוונים ל-2030, עוסקים בנושאי חברה, סביבה וכלכלה.
דו"ח זה, הרביעי במספר, בא להעיד ביתר שאת על מחויבות הקבוצה לדיווח בשקיפות למחזיקי העניין, על ההרחבה וההטמעה שנעשו בשנה האחרונה, ועל השלבים הבאים בדרך.

     ​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​