Generic placeholder image

עדכון תנאי פעילות בחשבון יוני 2024

תנאים כלליים לניהול חשבון, כולל שינויים במספר נושאים

בהתאם ל"תנאים כלליים לניהול חשבון" ("התנאים הכלליים") רשאי הבנק לשנות מעת לעת את התנאים הכלליים עצמם והסכמים אחרים וכן להוסיף להם תנאים חדשים.

במסגרת עדכון התנאים הכלליים שונו הוראות נוספות במספר נושאים, שהעיקריים בהם:

  • הפקדה מחדש של פיקדון משועבד שנפרע
  • קורספונדנטים, שהוראות הלקוח מועברות דרכם, עשויים לבצען במלואן או חלקית או  לדחות את ביצוען לחלוטין
  • רשימת עילות שיעכבו או ימנעו ביצוע של הוראת תשלום שניתנה על ידי הלקוח
  • גורמים שהבנק רשאי להעביר אליהם מידע במסגרת "מדיניות פרטיות"
  • סעיף "את מי נשתף במידע" וסעיף "העברת מידע אל מחוץ לישראל" בנספח "מדיניות פרטיות" חלים גם על התאגיד

לנוחותך, מצורפים קישורים למסמכים המפרטים את השינויים:

בהתאם למוסכם בסעיף 30 לתנאים הכלליים, אם השינויים הנ"ל אינם מקובלים עליך, יש לפנות לבנקאי בסניף.

ניתן לעיין בעדכונים הקודמים של תנאי פעילות בחשבון: