כלים לשירותך

מהן איגרות חוב?

אג"ח מהוות אפיק השקעה מרכזי וחשוב למשקיעים רבים ושונים, כגון קופות גמל, קרנות פנסיה וקרנות השתלמות, בנקים, חברות ביטוח, קרנות נאמנות, מוסדות, מפעלים ומשקיעים מקרב הציבור הרחב. האיגרות נסחרות בבורסה, והמשמעות היא שאין צורך להמתין ליום הפירעון, אלא שניתן למכור אותן בכל עת.
​​​​

משתלם להשקיע במזרחי טפחות

מלא את פרטיך ואנו נחזור אליך בהקדם:
אילו סוגים של אג"ח קיימים? 
 • אג"ח ממשלתיות - מכונות גם אג"ח מדינה, ומונפקות באמצעות מכרזים הנערכים על ידי בנק ישראל. זהו מכשיר ממשלתי לגיוס הון מהציבור. מאחר שהממשלה אחראית לתשלומי הקרן והריבית, נחשב האג"ח הממשלתי לנכס פיננסי חסר סיכון. 
 • אג"ח קונצרניות - אג"ח של חברות עסקיות, המונפקות באמצעות הצעה לציבור (תשקיף). מאחר שחברה עסקית חשופה לסיכונים עסקיים, ייתכן שחברות מסוימות לא יוכלו לעמוד בהתחייבויותיהן. מאחר שקיים סיכון בהשקעה זו, דורש הציבור פרמיה על השקעתו, וזו באה לידי ביטוי בתשואה (ריבית) גבוהה יותר. 
 • אג"ח להמרה - אג"ח הניתנות להמרה במניות,אג"ח אלה מונפקות אך ורק על ידי חברות.
 
מהן אג"ח ממשלתיות?
איגרות החוב הממשלתיות מונפקות לפי דרישת משרד האוצר ועל פי מדיניות הנקבעת על ידי בנק ישראל. כל איגרת נושאת "תנאי מסגרת" הנקבעים בתקנות מלווה מדינה: מועד הפדיון של האג"ח, סוג הריבית וכו'. איגרות החוב נבדלות זו מזו לפי שני מאפיינים עיקריים: 
 • אופן ההצמדה - האיגרת צמודה למדד המחירים לצרכן, או שאינה צמודה כלל.
 •  סוג הריבית - ריבית קבועה או ריבית משתנה על פי "עוגן" מסוים (ריבית פריים, ממוצע תשואות
   כלשהו וכו').
תנאים כלליים של אג"ח ממשלתיות צמודות 
 • הקרן יוצאת לפדיון בסכום אחד בפדיון הסופי. 
 •   הריבית המשולמת חייבת במס. לפי סוג האגרת. 
 • מדד הבסיס של האיגרת לצורך חישובי הצמדה הוא מדד בגין חודש ההנפקה בו הונפקה הסדרה הראשונה (או שער הדולר ביום פרסום המכרז באיגרות צמודות דולר). 
 • המדד הקובע לצורך חישובי הצמדה לריבית ולקרן הוא המדד הידוע ביום התשלום (או השער היציג של הדולר ביום השני לפני מועד תשלום האיגרת באיגרות צמודות דולר). 
 • באג"ח צמודות מדד רואים את מועד ההנפקה ביום האחרון לחודש בו הונפקה.
סוגי אג"ח ממשלתיות צמודות מדד
 •  אג"ח צמודות מדד - כלי השקעה ייחודי, כמעט שאינו קיים במדינות אחרות, ונועד להגן על המשקיעים מפני שינויי מחירים. אג"ח זה אטרקטיבי כאשר צפויה רמת אינפלציה גבוהה, מכיוון שהאיגרת מקנה הגנה כמעט מלאה מפני האינפלציה (למעט הפסדי מדד בפדיון). 
 • אג"ח גליל / ממ"צם / ממק"צ - מלווה ממשלתי צמוד / מלווה ממשלתי קצר צמוד. יכול להיות מונפק לתקופה של שנה עד יותר מ-20 שנה. הריבית קבועה ומשולמת אחת לשנה.
  אג"ח ממשלתיות לא צמודות
   איגרות חוב אלה אטרקטיביות כאשר שיעור האינפלציה צפוי להתמתן. תשואת אפיקים אלה הינה נומינלית, ולכן יש לבחור האם להשקיע באפיק זה על פי הערכות אישיות לגבי שיעור האינפלציה הצפוי.
 • ממשלתית משתנה - יכולה להיות מונפקת לתקופה של 1-10 שנים. גילון אינה צמודה, אך נושאת ריבית נומינלית משתנה הנקבעת על ידי בנק ישראל. הריבית נקבעת על פי שקלול ממוצע שיעורי התשואות במק"מים לטווח של 3-12 חודשים. תשלום ועדכון הריבית בגילון נעשה אחת לרבעון
 • שחר / ממש"ק - אג"ח הנושאת ריבית קבועה. האיגרת יכולה להיות מונפקת לתקופה של שנה עד 20 שנים. גובה הריבית נקבע מראש לכל משך חיי האיגרת, ומשולמת אחת לשנה.
 •  מק"מ - מלווה קצר מועד המונפק על ידי בנק ישראל ל-3 חודשים, חצי שנה או שנה. המק"מ אינו צמוד ואינו נושא ריבית, ומונפק בניכיון (כלומר, במחיר הנמוך לעומת הפדיון העתידי). המק"מ משמש את בנק ישראל כאחד מכלי המדיניות המוניטרית, שמטרתה ספיגת כסף, הזרמתו וקביעת שיעורי הריבית. הנפקת מק"מ נערכת בימי שלישי בשבוע, כאשר החיוב הכספי מתבצע יום למחרת.
 •     פדיון המק"מ יהיה ביום רביעי בשבוע. הנפקת המק"מ נעשית באמצעות מכרז על התשואה. לכל סדרות       המק"מ יש מספר מזהה המורכב מארבע ספרות. על פי מספר זה, ניתן לדעת מהו תאריך פדיון המק"מ:        הספרה הרביעית מציינת את שנת הפדיון של האג"ח, הספרה השלישית מציינת את השבוע שבו יצא המק"מ לפדיון, ושתי הספרות הראשונות מציינות את חודש הפדיון.
  מק"מ עתידי - מלווה קצר מועד למסירה עתידית. מונפק על ידי מכרז, כאשר המק"מ נמסר למזמין שלושה חודשים לאחר יום ההנפקה במחיר המשקף תשואה, שנקבעה ביום המכרז (לאחר המסירה מדובר במק"מ רגיל).
  מהן אג"ח קונצרניות?
  אג"ח קונצרניות הן איגרות חוב המונפקות על ידי חברות כתחליף לנטילת הלוואה בבנק. ההלוואה נלקחת מרוכשי האג"ח בתנאים המופיעים בתשקיף ההנפקה. דרישות הבורסה או רשות ניירות ערך במקרה של חברה ציבורית, מחברה המבקשת להנפיק אג"ח הן זהות לדרישה של הנפקת מניות, אם כי חברה יכולה להנפיק אג"ח גם אם מניותיה אינן נסחרות.
  תשלום הקרן נעשה בדרך כלל לשיעורין, כאשר ייתכנו שיעורים זהים וייתכנו שיעורי פדיון שונים.
  דירוג אג"ח קונצרניות
  חלק מהאג"ח הקונצרניות מדורגות על פי רמת הסיכון שלהן. שיטת הדירוג מתבססת על הערכת הסבירות לפירעון הקרן ולתשלום הריבית על ידי החברה המנפיקה.
  מהן אג"ח להמרה?
  מדובר באיגרות חוב המונפקות על ידי חברות, שבנוסף לתכונות הרגילות שלהן כאיגרות חוב (תשלום ריבית ופדיון הקרן), ניתנות להמרה למניות החברה המנפיקה. סוג המניה ויחס ההמרה נקבעים בעת ההנפקה.
  בעלי אג"ח להמרה אינם זכאים לדיבידנד המשולם לבעלי המניות, אולם לעיתים בעת חלוקת מניות הטבה, מפוצים בעלי האג"ח על ידי שינוי יחס ההמרה (בעת הנפקת זכויות, זכאים בעלי האג"ח להמרה לזכויות כאילו המירו את האג"ח שברשותם למניות).
  מבחינת בעלי המניות בחברה, מהוות האג"ח להמרה כלי לגיוס הון במועד מאוחר לתשקיף, ללא צורך בתהליך ההנפקה. מבחינת מחזיקי האג"ח, ההשקעה מקנה ריבית באופן שוטף וקבוע, ובנוסף ניתנת האפשרות ליהנות מצמיחת החברה על ידי המרת האג"ח למניה.

  מסלולי אג"ח להמרה
  • אג"ח במסלול אג"חי - אג"ח להמרה בעלות תשואות לפדיון חיוביות. מתנהגות כאג"ח רגילות, כאשר בדרך כלל פרמיית ההמרה שלהן (מחיר קנית המניה דרך האג"ח) הינה גבוהה, כלומר המרתן אינה כדאית. 
  •   אג"ח במסלול מנייתי - אג"ח להמרה בהן פרמיית ההמרה היא נמוכה. בדרך כלל כאשר פרמיית

  ההמרה נמוכה, תשואת האג"ח היא שלילית, כך שלא כדאי לרכוש אותה כאיגרת חוב - אלא כתחליף למניה. כאשר שער המניה יעלה, יעלה במקביל גם שער האג"ח להמרה. עם זאת, בעת ירידת שערים חדה ישנו חסם אפקטיבי לירידת שער האג"ח (הנקודה שבה תשואתו תהפוך לחיובית ואטרקטיבית).

  תשואה באג"ח
  על מנת לבחון את כדאיות ההשקעה באג"ח השונות, יש להתייחס הן לתשואה של האג"ח והן לסיכון הכרוך בהן. אג"ח של חברות בעלות סיכון נמוך ישאו תשואות נמוכות יותר מתשואות של אג"ח של החברות ה"מסוכנות" (סיכון - במובן היכולת של החברה המנפיקה לעמוד בתשלומי האג"ח).
  סוגי תשואות באג"ח 
  • תשואת החזקה - מודד את הרווח בדיעבד שהיה למשקיע שהחזיק את איגרת החוב ממועד אחד למשנהו. 
  •   תשואה לפדיון - מודד את הרווח העתידי שיהיה למשקיע שיחזיק את האיגרת מיום קנייתה ועד למועד הפדיון שלה. (שיעור ההיוון השנתי, לפיו הערך הנוכחי של תקבול, הקרן והריבית שווה למחיר האג"ח ביום החישוב). חישוב התשואה לוקח בחשבון את כל התשלומים העתידים להתקבל מאג"ח, והוא פונקציה גם של גודל ההשקעה ואופק ההשקעה.
  מהם הגורמים המשפיעים על התשואה? 
  • מחיר (עלות) - ככל שמחיר האג"ח נמוך יותר, התשואה השנתית גבוהה יותר.
  • שיעור ריבית נקובה - ככל שהריבית גבוהה יותר וכל שאר התנאים זהים, התשואה השנתית גבוהה יותר.
  • אורך חיים - ככל שאורך חיי האג"ח קצר יותר, וכל שאר התנאים זהים, התשואה השנתית גבוהה יותר. 
  • שיעור המס - ככל ששיעור המס נמוך יותר, וכל שאר התנאים זהים, התשואה השנתית גבוהה יותר. 
 • תשלומי הריבית - ככל שמקבלים את הריבית ביותר תשלומים שנתיים, וכל שאר התנאים זהים, התשואה השנתית גבוהה יותר.
 •  אינפלציה / פיחות - ככל ששיעור עליית המדד / דולר גבוה יותר, וכל שאר התנאים זהים, התשואה הנומינלית השנתית תהיה גבוהה יותר.

 

 

כיצד משפיעים שיעורי הריבית על מחירי האג"ח?
דוגמא: אג"ח מונפקת ל-20 שנה, במחיר 1,000 ש"ח, ומשלמת 6% ריבית. חלפו חמש שנים ובעלי האג"ח המקורי מבקשים למכור אותה. אך במקביל, עלתה הריבית ועתה איגרות חוב חדשות משלמות 8%. מובן מאליו כי איש לא ישלם 1,000 ש"ח עבור אג"ח של 6% כאשר ניתן לרכוש איגרת של 8% תמורת אותו הסכום. אבל אם המוכרים ידרשו 750 ש"ח בלבד, הקונים ישיגו ריבית אפקטיבית של 8% (ריבית של 6% מ-1,000 ש"ח = 60 ש"ח. על פי מחיר של 750 ש"ח, הרי ש-60 ש"ח שווים לתשואה של 8%). במידה והריבית היתה יורדת, המוכרים יכולים היו לדרוש יותר מ-1,000 ש"ח.
הערך מתואם של האיגרת (פארי)
הערך המתואם של האיגרת הינו ערכה הנקוב בתוספת ריבית ו/או הפרשי הצמדה שנצברו לאיגרת מיום הנפקתה ועד ליום החישוב. 
כאשר האיגרת נקנית במחיר הגבוה מהפארי, נאמר שהאיגרת נקנית בפרמיה - והמשמעות היא שהתשואה שתתקבל מהאיגרת נמוכה מהריבית הנקובה עליה. במקרה כזה - נוצר הפסד הון. 
כאשר האיגרת נקנית במחיר הנמוך מהפארי, נאמר שהאיגרת נקנית בניכיון (Discount). במקרה כזה, התשואה גבוהה מהריבית הנקובה - ונוצר רווח הון.
משך חיים ממוצע (מח"מ - Duration) של אג"ח
מח"מ של איגרת חוב נועד לתת פתרון להשוואה בין אג"ח שאמנם זמן הפדיון הסופי שלהן זהה, אבל בחלקן הקרן נפדית במהלך תקופת האיגרת, או לחילופין מספר תשלומי הריבית שלהן אינו זהה.
המח"מ הינו זמן ממוצע משוקלל של זרם המזומנים מהוון נטו/ברוטו (קרן וריבית). בעזרת המח"מ ניתן לאמוד בקירוב את השינוי העשוי לחול במחיר האג"ח כאשר חל שינוי בשערי הריבית.
כאשר חל שינוי בתשואה לפדיון של אג"ח, אחוז השינוי במחיר האיגרת פרופורציונלי לאורך החיים של האיגרת. אחוז זה גבוה יותר ככל שאורך חיי האיגרת גדול יותר. המח"מ יהיה תמיד נמוך מאורך החיים הסופי עד לפדיון האיגרת (פרט למקרה שבו מדובר באיגרת ללא קופון עם פדיון קרן חד-פעמי בסוף תקופה).
המח"מ שימושי בעיקר כאשר מדובר בפדיון קרן לשיעורין, מכיוון שבאיגרות חוב המשלמות ריבית חד-שנתית, המח"מ יהיה קרוב לשנות חיי האיגרת.
לחילופין, ניתן להגדיר מח"מ כגמישות המחיר ביחס לתשואה, או השינוי באחוזים במחיר כתוצאה משינוי ב-1% בתשואה. באמצעות המח"מ ניתן לגזור את מקדם התשואה של אג"ח.
מהו מקדם התשואה של אג"ח?
מקדם התשואה מצביע על שיעור השינוי בתשואה, הנובע משינוי של אחוז מסוים בשער האיגרת.

 

  • איך מנפיקים אג"ח? 

   • הנפקת אג"ח ממשלתי - מתבצעת על פי העיקרון של מכרז מפלה, כלומר כל המזמינים מקבלים במחיר הזמנתם.
   •  הנפקה במכרז על שער - המנפיק קובע שער מינימום להזמנת האג"ח. כל אחד מהמזמינים מציין, בנוסף לכמות הנדרשת, מהו השער אותו הם מוכנים לשלם. השער שייקבע במכרז הינו השער שבו סופק כל ההיצע, כאשר המזמינים בשער הגבוה משער הסגירה יקבלו את מלוא הזמנתם, וביצוע חלקי יבוצע רק למזמינים בשער הסגירה. 
   •   הנפקה במכרז על הריבית - המנפיק מגדיר מהי הריבית המקסימלית אותה הוא מוכן לשלם. המזמינים בהנפקה נדרשים לציין, בנוסף לכמות הנדרשת על ידם, גם מהי הריבית אותה הם מבקשים. בהקצאת האג"ח תינתן עדיפות להזמנות עם הריבית הנמוכה יותר. 
   •   הנפקה בתנאים קבועים - שיעור הריבית ושער האיגרת נקבעים על ידי מנפיק האג"ח. המעוניינים להזמין בהנפקה זו מציינים רק את הכמות המבוקשת על ידם. במידה וכמות זו גבוהה מהכמות הממוצעת, יבוצע למזמינים בהנפקה ביצוע חלקי, כלומר כל אחד מהמזמינים יקבל את החלק הפרופורציונלי מההזמנה.
  •  

    לקביעת פגישת ייעוץ עם יועץ פיננסי באפשרותך:

    •  למלא פרטים בטופס ומקצוען בהשקעות יחזור אליך בהקדם. 
    •   להתקשר למרכז ההשקעות - 8860* מכל טלפון.
       לפנות ליועץ פיננסי  בסניף הקרוב למקום מגוריך  

    תמצית הפרק: 

     
    1 איגרת חוב היא נייר ערך המקנה למחזיקים בו זכות לקבל ריביות ואת תשלום הקרן במועדים הנקובים מראש (כלומר, מעין הלוואה שמחזיקי איגרת החוב נותנים לחברה).
    2. קיימות אגרות חוב ממשלתיות, אגרות חוב קונצרניות ואגרות חוב להמרה.
    3. על מנת לבחון את כדאיות ההשקעה באג"ח השונות, יש להתייחס הן לתשואה של האג"ח והן לסיכון הכרוך בהן.
    4. הגורמים המשפיעים על תשואה של אגרות חוב הם: מחיר, שיעור ריבית נקובה, אורך חיים, שיעור מס, תשלומי ריבית ואינפלציה/פיחות.
    5. הערך המתואם של האיגרת הינו ערכה הנקוב בתוספת ריבית ו/או הפרשי הצמדה שנצברו לאיגרת מיום הנפקתה ועד ליום החישוב.
    6. משך חיים ממוצע (מח"מ) של איגרת חוב נועד לתת פתרון להשוואה בין אג"ח שאמנם זמן הפדיון הסופי שלהן זהה, אבל בחלקן הקרן נפדית במהלך תקופת האיגרת, או לחילופין מספר תשלומי הריבית שלהן אינו זהה.
    7. ניתן להנפיק אגרות חוב במספר דרכים: הנפקה במכרז על שער, הנפקה במכרז על ריבית ועוד.
     
    * האמור במדריך זה אינו מהווה תחליף לייעוץ השקעות אישי המתחשב בצרכי הלקוח תוך התחשבות בנתוניו, צרכיו המיוחדים והאחרים, מצבו הכספי, נסיבות ומטרות השקעתו המיוחדים של כל אדם. המידע במדריך זה אינו מחייב את הבנק. אין לראות במדריך זה משום המלצה לביצוע פעולות כלשהן בניירות ערך. ייעוץ השקעות יינתן ע"י יועץ השקעות בכפוף לחתימה על הסכם ייעוץ ולתנאי הבנק.

     

     

  איך לפנות לבנקאים שלנו

  לחייג  לחייג ​​​​​​​​8860* להשקעות​​​​