הסכם במסגרת הסדר לבעלי מוגבלויות

בהתאם להסכם הפשרה בת"צ 44543-06-16 בעלי חשבונות סגורים, הנמנים על חברי הקבוצה בהתאם להגדרה המופיעה בסעיף 2.12 להסכם הפשרה, רשאים לפנות אל הבנק לצורך בדיקת זכאותם לקבלת החזר וזאת עד ליום 27 בדצמבר 2019.

אופן הפנייה יבוצע באמצעות שליחת טופס ​בצירוף העתק תעודת זהות והעתק אסמכתה למספר חשבון (צילום צ'ק או כרטיס אשראי) לפקס שמספרו 03-5685739 ו/או בדואר אלקטרוני שכתובתו hechzer@umtb.co.il ​​